top of page
กิจกรรมสัมพันธ์

รางวัลและกิจกรรมบริษัท

กิจกรรมสัมพันธ์ กฟผ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ ผู้ประกอบการเบอร์ 5 ประจำปี 2562

- อบรมเกี่ยวกับโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

พิธีมอบโล่แก่ผู้ประกอบการโคมไฟ LED เบอร์ 5

- โล่รางวัล ชนิด High Bay - Low Bay

AEC Business Bangkok Bank

ผู้ประกอบการโคมไฟ LED เบอร์ 5
AEC Business Leader
โครงการประหยัดไฟเบอร์ 5
กิจกรรมสัมพันธ์ โครงการประหยัดไฟ
เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์
bottom of page